+34 646730065reservas@munichrent.es

Lloguer de cotxes i vaixells a Barcelona

Comptem amb la gamma més àmplia del mercat exclusiva amb vehicles BMW i MINI amb GPS integrat

Notícies

Lloguer des de /dia

REQUISITS PER LLOGAR

 • Assegurança amb franquícia
 • IVA (21%)
 • Assistència en carretera
 • Quilometratge contractat
 • Navegador integrat

ESTAT DEL VEHICLE

 • L’arrendatari ha de ser titular d’un permís de conducció vàlid i en vigor durant el període que duri l’arrendament pactat, ha de ser major de 23 anys i tenir com a mínim 2 anys d’antiguitat en el carnet.
 • Només s’acceptaran permisos de conduir originals.
 • Edat mínima
 • Per a conductors de 20 a 23 anys amb 2 anys mínim de carnet ha un extra obligatori, denominat “CONDUCTOR JOVE”.

LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

 • El lliurament i devolució s’ha de fer en les instal·lacions pactades en el contracte de lloguer. Tant en el lliurament com en la devolució Munic rent SL i l’arrendatari reflectiran en el contracte qualsevol dany menor visible al vehículo.Cualquier mal nou a la devolució del mateix serà carregat a l’arrendatari contemplant 1 cop per franquícia. (En cas que el dany sigui menor a la franquícia Munic Rent SL valorarà el preu mitjà de la reparació per peça).
 • L’arrendatari ha d’abonar a Munic Rent S.L aquests costos addicionals segons el que estipula l’apartat 8 d’aquestes condicions generals.
 • L’arrendatari ha verificat els accessoris consignats en l’apartat estat del vehicle del contracte de lloguer i es compromet al pagament si a la devolució falta algun dels components o algun estigui deteriorat.
 • L’arrendatari rep el vehicle arrendat amb el nivell de combustible que es consigna en el contracte de lloguer, fent-se càrrec del consum de combustible i s’obliga a abonar a la finalització del contracte d’arrendament la diferència entre el combustible consignat en el citat contracte i el que el vehicle tingui aa lliurament del mateix, utilitzant per a càlcul el preu mitjà del combustible vigent.
 • La retenció del vehicle sense el consentiment de l’arrendador per una durada superior a l’acordat en el contracte podrà ser considerat com sostracció del vehicle i motivarà a denúncia davant les autoritats competents.
 • Els dies de lloguer es computen cada 24 Hs comptats a prtir de la signatura del contracte, amb un marge de tolerància no major a una hora.Pasado dit període es compta com un dia sencer addicional.

RESPONSABILITAT DE L’ARRENDATARI

 • El lliurament i devolució s’ha de fer en les instal·lacions pactades en el contracte de lloguer. Tant en el lliurament com en la devolució Munic rent SL i l’arrendatari reflectiran en el contracte qualsevol dany menor visible al vehículo.Cualquier mal nou a la devolució del mateix serà carregat a l’arrendatari contemplant 1 cop per franquícia. (En cas que el dany sigui menor a la franquícia Munic Rent SL valorarà el preu mitjà de la reparació per peça).
 • L’arrendatari ha d’abonar a Munic Rent S.L aquests costos addicionals segons el que estipula l’apartat 8 d’aquestes condicions generals.
 • L’arrendatari ha verificat els accessoris consignats en l’apartat estat del vehicle del contracte de lloguer i es compromet al pagament si a la devolució falta algun dels components o algun estigui deteriorat.
 • L’arrendatari rep el vehicle arrendat amb el nivell de combustible que es consigna en el contracte de lloguer, fent-se càrrec del consum de combustible i s’obliga a abonar a la finalització del contracte d’arrendament la diferència entre el combustible consignat en el citat contracte i el que el vehicle tingui aa lliurament del mateix, utilitzant per a càlcul el preu mitjà del combustible vigent.
 • La retenció del vehicle sense el consentiment de l’arrendador per una durada superior a l’acordat en el contracte podrà ser considerat com sostracció del vehicle i motivarà a denúncia davant les autoritats competents.
 • Els dies de lloguer es computen cada 24 Hs comptats a prtir de la signatura del contracte, amb un marge de tolerància no major a una hora.Pasado dit període es compta com un dia sencer addicional.

MANTENIMENT DEL VEHICLE

 • És responsabilitat de l’arrendatari portar els menors d’edat amb una alçada inferior o menor a 135 cm amb els sistemes de retenció infantil adequats, de no tenir-los haurà de sol·licitar-los com a equipament extra. I al seu torn ha de comprovar l’adequació, ús i col·locació dels mateixos.
 • El vehicle serà únicament conduït per l’arrendatari i els conductors addicionals consignats en el contracte de lloguer.
 • Durant el període del contracte l’arrendatari és el responsable de l’ús que es faci del vehicle, de les sancions, multes entre d’altres infraccions del codi de circulació i de l’ordenament jurídic en general acceptant i autoritzant a Munic Rent SL a facilitar les seves dades personals a la Policia, Guàrdia Civil i qualsevol organisme oficial que els sol·liciti, amb motiu de la conducció o l’arrendament del vehicle, sempre que el fer-ho estigui d’acord amb la legislació de dades aplicable.
 • Tant el personal com l’equipatge o material que el vehicle llogat pot transportar està supeditat a la capacitat de la seva càrrega autoritzada per l’autoritat per a aquest.
 • L’arrendatari s’obliga a utilitzar el vehicle de forma responsable i només per a les finalitats a què està destinat.

ASSISTÈNCIA A LA CARRETERA

 • L’arrendatari està obligat en tot moment a cuidar i mantenir el vehicle en bon estat, amb els nivells d’oli de motor i aigua de forma correcta.
 • Les avaries que sorgeixin en l’ús habitual del vehicle seran comunicades per l’arrendatari a Munic Rent S.L de forma immediata i reparades per MunichRent S.L sense cap càrrec a l’arrendatari.
 • Quan una avaria sorgeixi en punt proper de fàcil comunicació amb un taller autoritzat de la marca, l’arrendatari podrà demanar autorització a Munic Rent S.L per portar-lo a reparar a un d’aquests tallers, seguint en tot cas les instruccions de Munic Rent S.L
 • L’arrendatari està obligat a aturar el vehicle si estant en marxa s’il·lumina en el quadre d’instruments qualsevol testimoni d’anomalia o si detecta algun tipus d’avaria.
 • L’arrendatari serà responsable dels danys que es derivin de l’incompliment de les obligacions abans esmentades.
 • Si es demostrés que l’avaria va ser deguda a la imperícia del conductor o mal tracte del vehicle l’import de la seva reparació serà íntegrament a càrrec de l’arrendatari així com el període d’estada al taller.
 • El vehicle es lliura amb els pneumàtics en perfectes condicions.

PAGAMENTS

 • Durant la vigència del contracte, l’arrendatari compta amb la prestació d’un servei d’assistència en carretera en cas d’avaria o accidente.A aquest efecte se li facilitarà el número de telèfon de la mateixa adjunta al contracte.
 • D’optar per un altre tipus d’assistència, l’arrendatari assumirà els costos del mateix.

DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA

L’arrendatari es compromet a pagar MUNICH RENT S.L .:
 • Els preus pactats en el contracte de lloguer i derivats del mateix
 • L’import dels danys i / o sostraccions no emparats en l’assegurança contractada per l’arrendatari en el present contracte fins a un màxim del valor del vehicle en el mercat segons el preu màxim en la guia Ganvam vigent en el moment de l’incident.
 • L’import del trasllat i reparació dels danys del vehicle motivats per l’ús de combustible inadequat.
 • La quantitat corresponent a les multes per qualsevol infracció de legislació vigent i els costos derivats de les mateixes.
 • Les despeses d’obtenció de duplicats i / o enviament de jocs de claus del vehicle a l’oficina corresponent, en els casos de pèrdua, trencament, lliurament de les mateixes en una oficina diferent a l’acordada en el contracte o qualsevol altra situació per la qual es paralitzi el vehicle per motius atribuïbles a arrendatario.Así mateix es podrà carregar el preu de lloguer corresponent a un dia extra pel cost de paralització del vehicle ocacionado en cada cas per qualsevol de les incidències esmentades.
 • El dipòsit mínim com a garantia per l’arrendador són 250 € per contracte.
 • El dipòsit ha de ser abonat per l’arrendatari amb targeta de crèdit a l’inici del lloguer, mitjançant autorització bancària, que serà retornat al final del contracte si el vehicle torna en les mateixes condicions que en el lliurament.
 • L’arrendador ha de sol·licitar abans del començament del mateix, una autorització a l’entitat bancària emissora de la targeta de crèdit per la quantitat que correspongui en concepte de dipòsit com a garantia de les obligacions de pagament a assumir per l’arrendatari durant el període de durada previst de l’arrendament .Aquesta quantitat estarà disponible, a sol·licitud de l’arrendador, en el moment de la reserva.Tras la devolució del vehicle, la quantitat facturada a l’arrendatari per l’arrendament del vehicle i restants conceptes serà carregada a la targeta de crèdit facilitada pel arrendatario.Desde dit moment quedarà sense cap efecte l’autorització sol·licitada a l’inici del lloguer a l’entitat emissora de la targeta en concepte de dipòsit.

ASSEGURANCES

 • La durada del present contracte és la que s’indica en les condicions particulars.
 • A efectes de facturació dels dies es computaran per 24 Hs des de la signatura del contracte de lloguer fins al retorn i tancament del contracte del mateix.
 • El marge de cortesia és de 59 minuts, passats els quals es computarà un dia sencer de facturació.
 • En el cas que l’arrendatari vulgui conservar el vehicle per temps superior al pacteu en el contracte, haurà de sol·licitar autorització escrita a Munic Rent S.L i aquest li enviarà còpia del contracte modificat prèvia autorització de provisió de fons per part de l’arrendador.
 • En el cas de la NO comunicació ni autorització de la pròrroga passada 24 Hores del venciment del contracte a Munic Rent S.L. sense notícies per escrit del vehicle llogat, pot exercir contra l’arrendatari les accions civils i penals que corresponguin.

GARANTIA DE CONTRACTE

 • El preu del lloguer inclou el cost de l’assegurança Tot Risc del vehicle arrendat amb franquícia de 700 €.
 • Aquesta franquícia pot ser més gran si així ho estipula Munic Rent S.L. en el contracte.
 • L’arrendatari pot optar per contractar una assegurança TOT RISC SENSE FRANQUÍCIA avaluant Munic Rent S.L. si l’arrendatari compleix els requisits per a aquesta assegurança.
 • Si l’arrendatari compleix els requisits i es contracta aquesta assegurança la franquícia s’anul·la i l’assegurança serà TOT RISC SENSE FRANQUÍCIA, no obstant en aquells casos en què es demostri que l’accident es va produir per negligència, temeritat, simple imprudència, malaptesa o imperícia manifesta del conductor, així com qualsevol altra causa que contravingui els preceptes d’una prudent conducció, el normal ús i ocupació del vehicle, o quan el conductor fos una persona diferent a les estipulades en el contracte, les despeses de la reparació seran per compte de l’arrendatari íntegrament.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

 • L’arrendador podrà sol·licitar a l’arrendatari, una targeta de crèdit per garantir el compliment del contracte de lloguer. A efectes tals com: devolució del vehicle a l’hora i lloc pactats, amb la quantitat de combustible acordada, així com el que no inclou l’exempció per danys propis o l’assegurança total.

RESERVES

 • Vostè declara que és major de 20 anys i té la capacitat legal per adquirir els serveis oferts a través del present lloc web. En efectuar la reserva vostè és exclusivament responsable de l’exactitud de totes les dades que fa constar. En cas de comprovar la seva incorrecció, podria provocar l’anul·lació de la reserva. Devolucions i anul·lacions
 • Perquè la reserva sigui efectiva vostè haurà de fer el pagament d’un dipòsit amb targeta de crèdit, per internet, a través d’un servidor segur de l’entitat bancària corresponent i serà l’últim pas en fer la reserva, no es considera en ferm aquesta si no es porta a terme aquest pagament. Aquesta transacció es realitzarà en euros i el preu indicat en la páguincluye l’IVA. La resta del pagament haurà d’efectuar a l’inici del servei, en cas contrari la reserva es considerarà anul·lada. Vostè rebrà els detalls de la seva reserva per correu electrònic amb totes les dades de la mateixa. En el cas que vostè realitzi una reserva i per algun motiu el preu mostrat fora erroni, la reserva no serà vàlida. L’informarem de l’error en la major brevetat possible i se li donarà l’opció de pagar el preu correcte, o rebre un reemborsament total dels diners que ja ha estat pagat. La finalització amb èxit del procés de reserva no constitueix un contracte de lloguer de vehicles, que per ser formalitzat haurà de ser signat pel client i l’empresa de lloguer a l’arribar al lloc de recollida del vehicle. L’empresa de lloguer es reserva el dret a denegar la signatura del contracte de lloguer a aquelles persones que no compleixin les condicions del lloguer que es detallen en l’apartat 5 d’aquest contracte.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

 • No es realitzen devolucions del dipòsit, aquesta quantitat es cobra en concepte d’indemnització al cancel·lar la reserva.

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COMUNICACIONS COMERCIALS

 • El present contracte queda sotmès als pactes i condicions que en el mateix s’estipulen, i supletòriament al Codi Civil i altres lleis que li siguin aplicables, en tot el no previst de forma expressa.
 • Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Sabadell per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts en el present contracte.
Reservi ara